BV Holland Medi-Services/Information Display Services gevestigd te Den Haag

1. Toepasselijkheid Voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten, leveranties, te verrichten werkzaamheden en diensten van de gebruiker. 1.2. De gebruiker aanvaardt geen eventuele (leverings) voorwaarden van de afnemer/opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 2.1. Gebruiker : B.V. Holland Medi- Services/Information Display Services, gevestigd te Den Haag, verder te noemen HMS. 2.2. Wederpartij: degenen tot wie de offertes van HMS zijn gericht en/of degene(n) met wie een overeenkomst wordt of is aangegaan. 2.3. Offerte: alle door HMS middels een mondelinge of schriftelijke offerte gedane aanbieding. 2.4. Wachterkamer Informatie Systeem: het door HMS geëxploiteerde folderdistributiesysteem WIS. 2.5. Drukwerk: brochures, folders, posters en ander drukwerk 2.6. Opdrachtgever: charitatieve instellingen, farmaceutische bedrijven of anderen waarvoor HMS al dan niet in het kader van WIS drukwerk of ander materiaal verspreidt.

3. Aanbod en Aanvaarding

3.1. Alle door of namens HMS gedane offertes zijn dertig dagen geldig tenzij anders in de offerte gemeld. 3.2. De door HMS gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De inhoud van folders, brochures en prijscouranten zijn onder voorbehoud en binden HMS niet. 3.3 Bij offertes met samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de offerte tegen een gedeelte van de voor het geheel geoffreerde prijs. 3.4. Rechtstreekse mondelinge of schriftelijke opdrachten van de wederpartij zijn slechts bindend, wanneer deze door HMS zijn aanvaard. Een bestelling of aanvrage geldt als aanvaard door HMS voor zover zij niet binnen veertien dagen na de ontvangst van de bestelling of aanvrage aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken. Afspraken met medewerkers van HMS zijn niet bindend, tenzij deze door HMS schriftelijk zijn bevestigd. Het risico van juiste uitvoering van telefonisch of mondeling gegeven dan wel onduidelijke opdrachten berust bij de wederpartij. 3.5. De overeenkomst tussen de wederpartij en HMS is eerst tot stand gekomen, nadat de offerte met akkoordverklaring of de gegeven opdracht HMS heeft bereikt. 3.6. Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. 3.7. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling (en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven. 3.8 HMS behoudt zich te allen tijde het recht voor om, zonder opgave van redenen, deelname aan het WIS te weigeren. De aangeboden brochures, folders, posters en/of overige materialen dienen in elk geval te voldoen aan de kwaliteitseisen van HMS en de met HMS in deze samenwerkende huisartsen.

4. Tarieven

4.1. De door HMS opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten. 4.2. HMS is gerechtigd de tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS, reeks alle huishoudens. 4.3. HMS is daarnaast gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen en is in dat geval verplicht de wederpartij zo mogelijk tenminste een maand voor het intreden van de wijzigingen schriftelijk op de hoogte te stellen. De wederpartij kan bij de prijsverhoging in de zin van dit artikel 4.3. de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, echter alleen vóórdat de verhoging intreedt. 4.4. HMS kan de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van de wederpartij is ingediend of indien hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt. 4.5. Het is de wederpartij niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HMS, rechten en/of plichten die hij aan de overeenkomst ontleent over te dragen aan een derde. HMS kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij en de afzonderlijke rechten en of verplichtingen die HMS aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen, indien zich dit voordoet kan de wederpartij de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

5. Verspreiding drukwerk en tarieven

5.1. De door HMS aan de opdrachtgevers in het kader van WIS en/of overige verspreiding in rekening te brengen prijzen worden in afzonderlijke overeenkomsten vastgelegd. De door HMS opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en de overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten. De facturering zal per kwartaal vooruit geschieden. De artikelen 4.3. tot 4.5. van deze voorwaarden zijn onverkort van toepassing. 5.2. Het door de opdrachtgevers in het kader van het WIS en/of overige verspreiding aan te leveren foldermateriaal en goederen dienen bij HMS aangeleverd te worden in duidelijk te onderscheiden eenheden, verzameld in colli van gelijke inhoud en conform de door HMS verstrekte leveringinstructie. 5.3. De kosten van aanlevering komen voor rekening van de opdrachtgever. HMS heeft het recht niet-franco zendingen te weigeren, dan wel de vrachtkosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De kosten voor het verzenden en retourneren van overgebleven goederen en materialen, alsmede het risico van beschadigingen tijdens de werkzaamheden voor WIS en/of overige verspreiding en/of het vervoer van apparaten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 5.4. HMS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de inhouds- en aantalopgave van de aangeleverde colli. 5.5. Het door de opdrachtgever voor verspreiding aan te leveren materiaal dient op de door HMS aangegeven aanleverdatum op het tussen partijen overeengekomen adres of adressen aangeleverd zijn. 5.6. Bij te late aanlevering door de opdrachtgever of verschuiving van het overeengekomen verspreidingstijdstip wordt het volgende in rekening gebracht: -aankondiging korter dan 60 dagen voor de overeengekomen periode: 100% -aankondiging tot 60 dagen voor de overeengekomen periode: geen vergoeding -bij tijdelijke opschorting tijdens de overeengekomen periode 100%, tenzij anders overeengekomen. Een en ander behoudens de door HMS reeds gemaakte kosten en te betalen kosten aan derden. 5.7 HMS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Overeenkomstig bovenstaande zal HMS op alle locaties (huisartsen, ziekenhuizen, apotheken en praktijken voor fysiotherapie), zoals vermeld in de overeenkomst, de aangeboden materialen distribueren, aanbieden en, voorzover van toepassing, opnemen in het WIS. Elke individuele locatie heeft echter te allen tijde het recht om een bepaalde folder, brochure, poster of overig materiaal te weigeren. HMS draagt er zorg voor dat op minimaal 90 % van de overeengekomen locaties de betreffende materialen daadwerkelijk worden gedistribueerd, aangeboden dan wel opgenomen in het WIS. Indien dit het geval is wordt HMS geacht zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst volledig te zijn nagekomen. In het geval dat een lager percentage wordt gerealiseerd, zal de wederpartij aanspraak kunnen maken op een korting ter hoogte van het gedeelte van de locaties dat niet is voorzien van materiaal ten opzichte van het totaal aantal overeengekomen locaties.

6. Betaling

6.1. Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 14 dagen na factuurdatum en op de door HMS in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta. 6.2. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim. 6.3 Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt HMS in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van de kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke wordt gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van €. 150,– exclusief BTW, alsmede op een rente van 1% per maand te rekenen vanaf de datum waarop de wederpartij in verzuim is. 6.4. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 6.5. De wederpartij mag een schuld uit overeenkomst met HMS niet met enige vordering op HMS verrekenen. 6.6. HMS behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van zijn verplichting kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld. 6.7. Eventuele geschillen tussen HMS en de wederpartij uit welke hoofde dan ook geven de wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens HMS op te schorten 6.8. Ingeval de wederpartij in gebreke is met een betaling aan HMS, worden alle vorderingen van HMS op de wederpartij na een daartoe strekkende schriftelijke mededeling onmiddellijk opeisbaar

7. Aansprakelijkheid

7.1. De aansprakelijkheid van HMS voor schade –waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van informatie in de meest ruime zin des woords zoals door HMS uitgegeven- die de wederpartij lijdt doordat HMS (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten. 7.2. Artikel 7.1. geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van HMS of van enig persoon wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot de aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma’s en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald. 7.3. Onder de in artikel 7.1. genoemde informatie wordt in elk geval –maar bepaald niet uitsluitend- verstaan de inhoud van folders voor zover die door (een) ander(en) dan HMS zijn samengesteld. 7.4. Een eventuele aansprakelijkheid van HMS en van de personen voor wie HMS verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

8. Klachten/retourzendingen

8.1. Klachten over geleverde diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan HMS. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

9. Verjaring en verval

9.1. Alle rechtsvorderingen jegens HMS, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

10. Geschillen en Toepasselijk Recht

10.1. Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met HMS worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Indien dit een andere dan wettelijke bevoegde rechter is, geeft HMS de wederpartij een termijn van een maand nadat HMS zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijke bevoegde rechter te kiezen. 10.2. Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. 10.3. De wederpartij vrijwaart HMS tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die HMS in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag onder nummer 27162595